شرکت مهندسی پناه ساز الوند
احداث سالن ها

از سیستم سازه ای گالوانیزه تولیدی این شرکت می توان جهت انواع سالن ها و ساختمان ها با کاربری غیر مسکونی، به صورت سازه ترکیبی یا سازه کامل استفاده نمود. کاربری های مختلف این نوع سالن ها عبارتند از:

تعمیرگاه « انبار «
گرمخانه « گلخانه «
مرغداری « سالن های تاسیسات «
اتاق های کمپرسور ژنراتور « کارگاه صنعتی کوچک «

سرعت بالای احداث، سبکی بنا، کاهش اتلاف انرژی و نیز قابلیت استفاده مجدد از این سازه (دمونتاژ و مونتاژ) از جمله مزایای اصلی این سیستم ساختمانی است. 

در رابطه با مرغداری ها، بخصوص در مناطق سردسیر که هزینه های زیادی صرف گرمایش محیط داخلی در فصول سرد سال می شود، این نوع سازه می تواند هزینه های بهره برداری را تا حد زیادی کاهش دهد.