شرکت مهندسی پناه ساز الوند
انبارهای منازل مسکونی

در بسیاری از ساختمان های موجود، این تقاضا وجود دارد که در داخل پارکینگ، زیرزمین، پشت بام یا سایر فضاهای مسقف یا روباز موجود، انباری های کوچکی برای ساکنین آن ایجاد گردد. یک روش سریع، بدون آلودگی و مطمئن برای احداث اینگونه انبارها، سیستم ساختمانی پیشنهادی شرکت پناه ساز الوند می باشد. ویژگی برجسته این نوع انباری ها امکان برچیدن آنها در زمانی کوتاه و استفاده مجدد از بخش عمده ای از مصالح مصرفی است، بدون آنکه ضایعات و نخاله های ساختمان را به همراه داشته باشد.