شرکت مهندسی پناه ساز الوند
طراحی

سیستم سازه ای LSF سالهاست که در کشورهای پیشرفته دنیا و بخصوص بطور بسیار وسیع در کشورهای آمریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا و نیوزیلند مورد استفاده قرارگرفته و حجم انبوهی از ساخت و سازها در این کشورها با این سیستم انجام می شود. آئین نامه ها و کدهای طراحی این نوع سازه ها نیز از حدود 35 سال قبل تدوین گردیده و حتی در استانداردهای معتبر نظیر B.S نیز ردیف های اختصاصی دارند. 
طراحی این سازه ها بدلیل عدم وجود آئین نامه های ملی در کشور، اجبارا می بایست براساس آئین نامه های معتبر کشورهای اروپایی یا آمریکایی انجام گیرد. 

دفتر فنی شرکت مهندسی پناه ساز الوند مدارک فنی و استانداردهای ذیل را جهت طراحی این سازه ها خریداری کرده، مورد استفاده قرارداده و بر همین اساس طراحی می نماید: 

الف- کدهای طراحی

  • Commentary on North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members, American Iron and Steel Institute (AISI) Standard, 2001.
  • North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members, Canadian Standards Association, S 136-01 , 2002.
  • Structural use of Steel Work in building, Part 5: Code of Practice for Design of Cold Formed thin Gauge Sections, British Standard. B.S 5950-5 , 1998.
  • Cold – Formed Steel Structure Australian/ New Zealand Standard, AS/NZ 4600:1996


ب- نرم افزار

  • Cad Pro Ver. 11.443
  • STRAP Ver. 12
  • SAP Ver. 8.35


ج- استاندارد مصالح

  • ASTM A653 / A653 M – 03
  • J.I.S. 3302
  • EN 10142 / 91